Serveis

Serveis a les entitats

El Consell ofereix una sèrie de serveis, recursos i segurs disponibles a totes les associacions pertanyents al consell.

a) Centre de Recursos

Els recursos poden sol·licitar-los totes les entitats membre per a qualsevol tipus d’activitat, encara que no estiga directament relacionada amb una activitat del Consell. Hi ha a disposició de les associacions membre:

 • Projector.
 • Pantalla de projector.
 • Càmera de fotos.
 • Càmera de vídeo.
 • Targetes de memòria per a dispositius amb Msd.
 • Equip de música.
 • Biblioteca amb llibres especialitzats en associacionisme.

Per a poder fer ús dels recursos tan sols s’ha d’omplir el següent sol·licitud material i enviar-ho a cjquart@gmail.com o entregar-ho personalment en Quart Jove.

b)     Assessoria de gestió interna

 • Curs de legalització d’associacions.
 • Curs fiscalització i compatibilitat.
 • Reunions periòdiques per a revisar comptes (trimestralment) .
 • Subvencions: convocatòries, assessorament, justificació.
 • Règim intern: anàlisi, treball i propostes de millora.
 • Diagnòstic d’associacions juvenils.

Este servici està obert a les propostes de les associacions.

c)     Servei de difusió

Permet publicitar les associacions -els seus activitats, servicis, funcions, etc- i donar-se a conéixer entre tots els públics.

d)     InnovaJove

El Consell ajudarà económicament aquelles activitats realitzades per les associacions membre que siguen originals i innovadores. A més, han de ser acords als principis i valors que desenrotlla. També es podrà optar a este tipus d’ajuda econòmica amb l’exercici d’activitats solidàries.

Període de presentació de projectes: el període de sol·licitud serà de gener a desembre amb vista al següent projecte anual.

Criteris d’avaluació: els projectes de les activitats seran avaluats per la Comissió Permanent i decidiran si pot optar a la subvenció o no. Estos criteris no són concloents però es tindran en compte a l’hora de valorar el projecte.

 • Projecte desenvolupat a Quart de Poblet.
 • Desenvolupament de valors coherents amb el códi étic del CJQP.
 • Nombre d’ajudes solicitades per l’associació.
 • El beneficiaris del projecte comprendràn el rang d’edat de 16 a 30 anys, ambdós inclusivament.

e)     Segur de responsabilitat civil

Totes les activitats que realitze una associació pertanyent al CJQP disposarà del dret d’ús del Segur de responsabilitat civil.

Perquè el segur del consell cobrisca una activitat, serà necessari que el segell del Consell de la Joventut de Quart aparega en el cartel/panfleto publicitari de l’activitat.

_______________________________________________________________________

Servicios a las entidades

El Consejo ofrece una serie de servicios, recursos y seguros disponibles a todas las asociaciones pertenecientes al consejo.

a) Centro de Recursos

Los recursos pueden solicitarlos todas las entidades miembro para cualquier tipo de actividad, aunque no esté directamente relacionada con una actividad del Consejo. Hay a disposición de las asociaciones miembro:

 • Proyector
 • Pantalla de proyector
 • Cámara de fotos
 • Cámara de vídeo
 • Tarjetas de memoria para dispositivos con Msd
 • Equipo de música
 • Biblioteca con libros especializados en asociacionismo

Para poder hacer uso de los recursos tan sólo se tiene que llenar el siguiente solicitud material y enviarlo a cjquart@gmail.com o entregarlo personalmente en Quart Jove.

 

b) Asesoría de gestión interna

 • Curso de legalización de asociaciones
 • Curso de fiscalización y compatibilidad
 • Reuniones periódicas para revisar cuentas (trimestralmente)
 • Subvenciones: convocatorias, asesoramiento, justificación
 • Régimen interno: análisis, trabajo y propuestas de mejora
 • Diagnóstico de asociaciones juveniles

Este servicio está abierto a las propuestas de las asociaciones.

 

c) Servicio de difusión

Permite publicitar las asociaciones -sus actividades, servicios, funciones, etc- y darse a conocer entre todos los públicos.

 

d) InnovaJove

El Consejo ayudará económicamente aquellas actividades realizadas por las asociaciones miembro que sean originales e innovadoras. Además, tienen que ser acuerdos a los principios y valores que desenrolla. También se podrá optar a este tipo de ayuda económica con el ejercicio de actividades solidarias.

Período de presentación de proyectos: el período de solicitud será de enero a diciembre en orden al siguiente proyecto anual.

Criterios de evaluación: los proyectos de las actividades serán evaluados por la Comisión Permanente y decidirán si puede optar a la subvención o no. Estos criterios no son concluyentes pero se tendrán en cuenta a la hora de valorar el proyecto.

 • Proyecte desarrollado en Quart de Poblet
 • Desarrollo de valores coherentes con el código ético del CJQP
 • Número de ayudas solicitadas por la asociación
 • Los beneficiarios del proyecto tendrán el rango de edad de 16 a 30 años, ambos inclusivamente.

 

e) Seguro de responsabilidad civil

Todas las actividades que realiza una asociación perteneciente al CJQP dispondrá del derecho de uso del Seguro de responsabilidad civil.

Para que el seguro del Consejo cubra una actividad, será necesario que el sello del Consejo de la Juventud de Quart aparezca en el cartel/panfleto publicitario de la actividad.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s